சிலி

More: சாண்டியாகோ , புண்டா அரீனாஸ் , சான் Pedro de Atacama , ராபின்சன் குரூஸ் தீவு , வ்யால்பரேஸொ , படகோனியா , வியன்னா டெல் மர் , போர்டோ வாரஸ் , இக்விக் , சிலி சிக்கோ , பூன்டே ஆல்டோ , காஸபிளன்கா (சிலி) , லா செரினா , தேமுக்கோ , Coquimbo , பியூர்டோ மான்ட்