பெலிஸ்

More: பெலிஸ் நகரம் , கோரோசாலில் , ஆரஞ்சு தேர்வு , சான் இக்னேசியோ , பெல்மோபன்