மடகாஸ்கர்

More: ஆண்டனநரிவோ , Toamasina , Morondava லிருந்து , கரும்புகளிலிருந்து இருங்கள் , Antsirabe , அண்ட்சீரஞான , Fianarantsoa , Tolanaro , Mahajanga