பனாமா

More: பனாமா நகரம் , போகாஸ் டெல் டோரோ , பெருங்குடல் , Portobelo , லா கோர்ரெரா , Gamboa , Penonomé , லாஸ் லஜஸ்