பொலிவியா

More: லா பாஸ் , சாண்டா குரூஸ் டி லா சியரா , போடோஸீ , சூக்ரே , Oruro , கோகபாம்பா , Riberalta , ஐயுனி , ரூரநாபாகீ , கோபாகபானா